GECƏ

Elə bil çovğunun sonu olmayacaqdı. Bir həftəydi, ya on gün idi, ac canavar kimi ulamaqdan yorulmurdu. Son üç günü əksər məhəllələrdə işıq xətləri qırılmışdı deyə, şəhərin bir tərəfinə soyuq qaranlıq çökmüşdü. Çovğun başlayan gündən də qaz kəsilmişdi. İndi də, deyəsən, su boruları donurdu… dar ayaqqabının içində sıxılan kimi, şaxtanın donundan sıxılıb çıq-çıq çıqqıldayırdı.

...Hava qaraldıqca qaranlıqla bir Talıb kişinin canına damla-damla vahimə dolurdu.

Çovğundan bir müddət əvvəl Talıb kişinin yuxusuna saqqallı, əbalı nurani bir adam girmişdi. O, Talıb kişinin əlindən tutub yatağından qaldırmış, arxasınca çəkə-çəkə, harasa, ucu-bucağı görünməyən ağappaq səhralığa bənzər qəribə bir yerə aparmışdı... elə oradaca əlindən buraxıb qeybə çəkilmişdi Talıb kişi külək uğultusuyla dolu həmin o səhralıqda təmtək qalmışdı... sonra necə olmuşdusa, ayağının altında yer tərpənmişdi Talıb kişi aşağı baxıb görmüşdü ki, sən demə, bayaqdan bəri donub qaldığı yersəhnədibir qədər irəlidə aşağıda, əllərində musiqi alətləri, saysız-hesabsız musiqiçidən ibarət böyük orkestr onun işarəsini gözləyir... onda Talıb kişini elə səhnədəcə ağlamaq tutmuşdu... bədənində, çoxdannan bəri yadırğadığı tanış istiliyi hiss eləmiş, bir vaxtlar elədiyi kimi, saçlarını sığallayıb əllərini havaya qaldırmışdıgözlərini yumub orkestrə başlamaq işarəsi vermişdisə , orkestr çalmamışdıonda Talıb kişinin qolları yanına düşmüşdü, vahimədən dizləri əsməyə, ürəyi zəifləməyə başlamışdı, dayandığı yerdəcə donub qalmışdı... orkestrin musiqiçiləri alətlərini kənara tullamış, tələsik hərəkətlərlə yuxarı dırmanıb zalın ortasında yekə bir xəndək qazmağa başlamışdılar, ordan səhnəyə çıxıb dəmir kimi soyuq əlləriylə Talıb kişinin qollarından yapışmış, sürüyə-sürüyə onu aşağı düşürüb xəndəyə yıxmışdılarbayaqdan bəri onun işarəsini gözləyə-gözləyə əllərində saxladıqları violonçel skripkaları da üstünə atıb torpaqlamağa başlamışdılar... torpaq ağzına, boğazına dolub nəfəs yollarını tıxadıqca skripkaların ucuiti kamanı sinəsini, qabırğalarını dəlib qanatdıqca Talıb kişinin bu işıqlı dünyada son dəfə gördüyügöydən lopa-lopa yağan qar olmuşdu...

...Həmin o qar idi... yuxusundan başlayıb düz on gün idi yağırdı... Çovğunun içindən burulğan tək göyə sovrulub pəncərələrə çırpılırdı, sanki şüşələri qırıb içəri dolmaq, yuxunun sonluğundakı kimi, Talıb kişinin üstünə yağmaq istəyirdi

Yatağından qalxıb stolun siyirtməsini çəkdi, dərmanlardan çıxarıb bir-bir dilinin altına qoydu, pəncərənin qabağına keçib bir müddət pərdənin arxasından çovğunun, tufanın içində itib-batan şəhərə baxdı. Şəhər görünmürdü.

Bütün günü telefon da zəng çalmamışdı. Elə bil şəhərdə olan-qalan qohum-əqrəbanın, tanış-bilişin hamısını çovğun sorub aparmışdı. Ya harasa, hayanasa köçüb getmişdilər?!..

Talıb, a Talıb...

Ay can.

Talıb kişinin qarısı idi. Hələ lap cavanlıqdan xırdaydı, qocalıb, indi, az qala, fındıq boyda olmuşdu, çarpayının tən ortasında, yorğanın bir ucunun altında dovşan kimi yığılıb bapbalaca, oynaq gözləriylə ona baxırdı.

Qorxuram nəsə.

Nədən qorxursan?..

Bu çovğundu, a Talıb? Heç Bakıda belə çovğun olduğu yadına gəlir?..

Talıb kişi qarının ayaq tərəfində oturdu, əlini onun bumbuz alnına çəkdi:

Ürəyin necədi indi?..

Bir az babatdı, – qarı deyib udqundu.

Sən çalış yat. 

Elə bütün günü yatıram. qədər yatmaq olar?..

qədər yatsan, bir o qədər yaxşıdı.

Bu il yazın gəlməyi uzun çəkdi?! Mart qurtarır, yazdan isə əsər əlamət yox­du.

Olar da, niyə tələsirsən?.. Cavanlığından belə hövsələsizsən. – Talıb kişi dedi o dəqiqə dediyinə peşman oldu.

Qarı, cavanlığından söz düşəndə, həmişə niyəsə məyus olurdu, balaca, qırışlı üzü yığılıb, az qala, nöqtəyə dönürdü.

Talıb...

.

Yazın birinci əlaməti nədi, əgər bildin?!.

– ...

?.. Niyə dinmirsən?..

Fikirləşirəm.

Burda fikirləşməli var ki?!..

Yəqin, yağış olar da.

, yağışdı... O yağışın bir cür qəribə qoxusu olur...

Qoxusu?.. Suyun da qoxusu olar?..

Bəyəm bilmirsən?.. Yaz yağışından həmişə ot iyi gəlir.

Sən həmişə hər şeyi tərs-mayallaq deyirsən. Yazda təzə ot bitir deyə, yağış yağanda hər yanı otun iyi bürüyür.

. Sən məndən ağıllısan.

Qışın ömrünə az qalıb daha. Bir azdan havalar isinəcək, quşlar oxuyacaq, işığımız düzələcək, televizor işləyəcək...

Telefon da, deyəsən, işləmir, ?.. Heç zəng eləyən olmayıb bu gün. Elə bil lap adadayıq.

Qarının bu sözündən Talıb kişinin bədənindən soyuq gizilti keçdi. Yenə o gecəki vahiməli yuxusu düşdü yadına.

...Ayağa qalxıb başmaqlarını sürüyə-sürüyə mətbəxə keçdi. Mətbəx lap qaranlıq idi, xırda pəncərələri küləyin gücündən əsim-əsim əsirdi.

Əlini bufetin siyirtmələrində gəzdirib dünən yandırdığı yarımçıq şamı tapdı, alışdırıb nəlbəkiyə yapışdırdı, əlləri əsə-əsə otağa apardı

Çovğunun soyuğu elə bil evin içinə dolmuşdu. Külək qaranlıq dəhliz boyu ulayır, pəncərə pərdələrini vahiməli-vahiməli yellədirdi.

Talıb kişi şamı gətirib nahar masasının üstünə qoydu, özü yaxındakı stula oturdu.

Qarının səsi çıxmırdı, yorğanın altından xırda başı, bir quş caynaqlarına oxşar balaca, sümüklü əlləri görünürdü. Dinməz-söyləməz uzanıb qaranlıq tavana baxırdı.

Talıb kişi şamı götürüb yatağın böyründəki dolabçanın üstünə qoydu, dikələndə dayandığı yerdə ləngər vurdu. Yenə ürəyi idizəifləyib bütün bədənini əldən salmaq istəyirdi...

Daha dərman da kar eləmir.” – Talıb kişi fikirləşdi.

Talıb, a Talıb...

Ay can.

Elə bil daha dərman da kar eləmir mənə.

Talıb kişi çarpayının ayaq tərəfindədöşəyin üstündə oturdu, nəfəsini dərib:

Hamısı soyuqdandı əzizimdedi. – Soyuq damarları sıxır, qoymur qan yaxşı işləsin. – Bunun ardınca istədi desin ki, “bəlkə, su qızdırıb isidicini  ayaqlarına döşəyim?”, yadına düşdü ki, qaz var, işıq.

Yuxun gəlmir?..

Yox, – qarı başını sərçə başı kimi tərpədib susdu, sonra gözlərini döydü.

Talıb...

.

Qorxuram.

Nədən qorxursan, yatmaqdan?..

Qarı başını tərpədibdedi.

Mən ki, yanındayam, nədən qorxursan?.. – dedi şamın öləziyən işığında qarının heç ifadə eləməyən üzünə baxdı.

Sən yanımda olanda heç nədən qorxmuram. – Qarı haçandan haçana, tavana baxa-baxa dedi. – Sən güclüsən. Həkim demişdi. Yadındadı, həkim demişdi?..

– Nə bilim?.. Demişdi

Hiss elədi ki, danışmağa heyi yoxdu, ürəyi, cərəyanı azalan əl lampası kimi tədricən sönür...

Yox, de.

deyim?..

Həkim demişdi, onu.

Demişdi, bədənim çox sağlamdı.

...

Qarı”-nin axırını uzada-uzada dedi elə bil rahatlandı, sonra qırıq-qırıq əsnədi.

Gözlərini qıyıb qarının üzünə diqqətlə baxdı az qaldı qorxudan ürəyi dayana.

Qarının ağzının bir tərəfi əyilmişdi. vaxt əyilmişdisə, görməmişdi. Ən pisi isə o idi ki, qarı, deyəsən, ağzının əyildiyini hiss eləmirdi.

Qarısının ağzına baxıb kövrəldi, gözləri doldu, yadına bu bəstəboy qadının cavanlığı, ağappaq şümal dərisi, cazibəli gözləri düşdüOnların heç birindən əlamət yox idi. Hər şey qurtarırdı, bitirdi, sönürdü...

Talıb kişi belə fikirləşdikcə, ürəyi tamam zəifləyirdi, çovğununsa gücü elə bil bir az da artırdı.

Qarı ərinin onun üzünə zilləndiyini görüb xırda, heysiz əlləriylə yorğanın ucunu burnunacan çəkdi.

Niyə elə eləyirsən? Nəfəsin daralar. – Talıb kişi dedi yorğanı qarının üzün­dən çəkmək istədisə , qarı yorğanın ucunu buraxmadı:

Baxma mənədeyə yorğanın altından quş kimi bippildədi.

Niyə, əzizim?..

Elə bil ağzım keyiyib.

O sənə elə gəlir.

Çovğun cuşa gəlib qapı-pəncərələri yerindən oynadır, elə bil qaranlıq, kimsəsiz adada təmtək qalmış qocaları qorxutmaqdan zövq alırdı...

Talıb... – qarının səsi yorğanın altından güclə eşidildi.

Hm.

Qoyarsan mən ölüm?..

Qarının bu sözündən ürəyi sıxılsa da, zorla gülümsündü:

Mən ölmüşəm ki, sən öləsən?..

Talıb kişinin bu sözlərindən qarının çuxura düşmüş gözlərində sevincə oxşar zəif işartı yanıb-söndü.

Kişi isə aradabir büdrəyib dayanan ürəyinin zəif əzələlərini bircə-bircə hiss elədi… Ürəyinin əzələləri tiftiklənmişdi, bunu o, necəsə, dəqiq hiss eləyirdi. Ürəyi daha ona tabe olmurdu. Dərmanlardan da imtina eləyirdi.

Sonra çovğunun ətürpədən uğultusundan oldu, ya otağın qaranlığı ürəyini sıxıb əzdi, nə oldusa, birdən-birə havası çatmadı… Əli ilə bir neçə dəfə sinəsinin ortasını döyəclədi və yalnız bundan sonra sinəsinin dərin guşəsindən, suyun altından çıxantək, bir neçə hava qabarcığının boğazının içinə dolduğunu hiss elədi. 

Fikirləşdi ki, bəlkə, birtəhər geyinib qarısını da bələyib sürünə-sürünə də olsa, havaya çıxsın?!.. Sonra yadına düşdü ki, işıq yoxdu axı?! Demək, lift də işləmir, bu qədər mərtəbəni necə düşüb-çıxacaqlar?.. Liftin işləməməyindən lap vahimələndi. Demək, çovğun qurtaranacan elə burdaca – göyün üzündə qalmalı olacaqdılar…

Qəribəydi ki... – Talıb kişi çarpayının taxtasına dirsəklənib ürəyini ova-ova fikirləşdi – qonşuların da səs-səmiri gəlmir. Elə bil hamı çovğunun əlindən qaçıb harasa uzaqlara, isti, işıqlı yerlərə köçüb. İndi çovğunun içində itib-batan bu görünməz şəhərin ortasında, bu qar-qiyamətin içində qarısıyla qalan bircə o idi elə bil…

Talıb

Hm.

Bu il elə bil yaz olmayacaq.

Elə şey olar?..

Niyə olmur?!.. – qarı danışdıqca elə bil nəfəsi təngiyirdi.

Deyirsən, bu qar-çovğunun ardınca birdən-birə yay gələcək?..

. Yaydan zəhləm gedir. İstidə təzyiqim düşür.

Talıb kişi hiss elədi ki, gözləri qaralır, bədəninə soyuq tər gəlir.

Özünü dikəldib zorla da olsa, ayağını ayağına aşırdı. Bilirdi ki, belə oturanda əzəmətli görünür. Yorğanı qarının üzündən çəkib:

Sus, əzizim, danışmadedi. – Sənə danışmaq olmaz.

Sakitlikdən qorxuram.

Niyə?..

Onda küləyin səsi gəlir. Bir külək pəncərələri tərpədir...

Burda qorxmalı var ki?.. Külək əsəndə pəncərə titrəyər .

Talıb

Hm.

Elə bil bu külək nəsə istəyir.

istəyir?..

Bilmirəm.

– ...

Eşidirsən necə ulayır?.. Elə bil ağlayır. Ürəyim sıxılır.

Dedim axı sənə, danışma.

Talıb kişi bütün qüvvəsini toparlayıb birtəhər qarıya sarı əyildi, qurumuş dodaqlarıyla onun alnından öpdü:

Sakit uzan, mən danışım, sən qulaq as.

Danış Talıb, amma çox danış. Bir bərkdən danış.

Talıb kişi nəfəsini dərdi, qurumuş diliylə dodaqlarını yalayıb uzun-uzadı yola hazırlaşan adamlar kimi, bir neçə saniyə susub nəfəs dərdi, sonra boğazını arıtlayıb lap astadan, az qala, pıçıltıyla danışmağa başladı:

Qışın ömrünə az qalıb. İndi otlar, çiçəklər qarın altında yuxulu-yuxulu cücərməkdədirağacların tumurcuqları düymə kimi yığılıb dəqiqələri saya-saya çovğunun axırını gözləyir. Quşlar, bizim kimi haralardasa gizlənib çovğunun səsinə qulaq asa-asa mürgüləyirlər. Ona görə deyirəm ki, sən yat. Sən hansısa quşa oxşayırsan. Bunu sənə demişdim, deyəsən...

Ürəyi yenə dayandı... Qarı görməsin deyə, yanakı oturub sinəsini yavaş-yavaş ovxaladı. Ürəyi zəif-zəif atıb dayanırdı, benzini qurtarmış maşın mühərrikitək, son döyüntülərini vururdu...

, niyə susdun?.. Deyirsən hansı quşa oxşayıram?..

Yaz lap yaxındadı. Mən hiss eləyirəm. Səhər yuxudan ayılıb görəcəksən ki, bu qaranlıq otaq işıqla doludu. Bura evin ən işıqlı otağıdı axı?!.. Yayda həmişə buranın pəncərəsindən qalın pərdələr asırsan ki, gün şaxıyıb divarları, pianonu bozartmasın. Sənin o qalın pərdələrin hardadı?..

Pərdələr?.. Hansı pərdələr?..

Yay pərdələrini deyirəm. Üstündə qırmızı tovuzquşu olanları. O tovuzquşuların hamısı sənə oxşayır. Bunu demişdim sənə?..

Deyəsən, demişdin. , demişdin.

Sən elə indi tovuzquşuna oxşayırsan...

Sən danışırsan, ürəyim yaxşı işləyir. Özü həmişə elə gözəl sözlər tapıb deyir­sən ki?!.. Gərək yazıçı olaydın...

...Külək bir cövlan eləyib hardasa damda nəyisə kökündən qopartdı... Antenaydı, ya damın dəmirləriydi, idisə, yerindən oynayıb gur-gur guruldadı.

Qarı gurultunun səsindən başını yorğanın altında gizlədi, bir qədərdən sonra çölə boylanıb nəfəsini saxladı diqqətlə gurultuya qulaq asdıQəfildən gözləri işıldadı:

Göy guruldayır... Talıb!.. Eşidirsən?.. Bu vaxtın gurultusudu?.. Heç qışda da  göy guruldayar?.. Bəlkə, yağış yağır?.. Dur bir pəncərədən bax. Sən düz deyirdin. Yaz lap yaxındaymış. İndi yadıma düşdü, o tovuzquşulu pərdələr hardadı. Çöl şkafında, yuxarı gözdə. Özü təmizdi, keçən yay onları yuyub-ütüləyib qoymuşdum. Onları yaxalayanda dırnağımın birini sındırmışdım, yadındadı?.. Dırnaqlarım da qocalıb... Talıb, niyə dinmirsən?.. Susma, sən susanda qorxuram axı?!.. Yağış yağır... Vallah yağır... Eşidirsən səsini?.. İndi otlar cücərəcək, yarpaqlar tumurcuqlayacaq, gün çıxacaq, hər yer isinəcək, işıqlı olacaq... Mən o tovuzquşu pərdələrimi çıxarıb asacağam. Talıb, qurbanın olum, danış... Nolar, bir söz de... Talıb... Talıb... a Talıb... danış, qurbanın olum, qorxuram axı?!.. Talıb...Talıb... Talıb?..

  

1986