آفاق مسعود در برنامۀ «کافه فرهنگ» خانه فرهنگ ORF اتریش - 2007