سه والت (کارت قمار که در رویش عکس یک سرباز هست) (آپا تی وی)- 2013