اهداء مدال ترکسوی (TÜRKSOY) به خانم آفاق مسعود

 در 2 ژوئن، دبیرکل ترکسوی، جناب دوسن کاسین‌اف در بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان حضور یافتند.

ایشان مدیر بنیاد خانم آفاق مسعود را به مناسبت جشن سال تولدش تبریک نموده، از کارهای بنیاد ترجمه در زمینۀ روابط ادبی کشورهای ترک‌زبان تقدیر نمودند. به سبب فعالیت‌ها و رنجهایی که در این زمینه متحمل شده‌اند، مدال ترکسوی را به ایشان ارائه نمودند.

برگردان: ع. ملک‌اف.