نمایشگاه نقاشی با موضوع انگیزه های حکایت " گنجشک ها " ی آفاق معسود برگزار شد.

با سازماندهی اداره ی ورزش و نوجوانان ناحیه ی بینه گدی باکو و بنیاد جوانان تحت نظر ریاست جمهوری آذربایجان نمایشگاهی به نام "مصورسازی خیالم"  از طرف دانشجویان فرهنگستان نقاشی دولتی آذربایجان بر اساس انگیزه های اثر " گنجشک ها"ی نوشته ی  آفاق معسود برگزار گردید.

این مراسم با سخنرانی آیتاج عباس بگلی عضو هیات مدیره ی اتحاد اجنماعی روانشناسان جوان که  آغاز گردید. وی در خصوص لایحه اطلاعات  گسترده ای  داد و اظهار کرد که تابلو های که در تجسم صحنه ها از هم دیگر متفاوت اند کاملا  می تواند  چشمانداز اثر "گنجشک ها " را ابراز نمایند.  تماشاگران نمایشگاه نیز اظهار کرده اند که با دیدن این اثر گویی به صورت  بصری با آن سفر می کنند.

در ادامه  نقاش ملی آذربایجان عارف حسین اف به  سخنرانی پرداخت. عارف حسین اف وحدت نقاشی و ادبیات را واقعه ی جالبی خواند و  بیان کرد که در آینده نیز  تشکیل نمایشگاه ها بر اساس مصورسازی  آثار دیگر آفاق معسود مورد توجه بینندگان قرار خواهد گرفت. وی در مورد خلاقیت نویسنده و توانایی روانی و فلسفی آثار او بیان کرد: "یک اثر آفاق معسود - در عین حال امکان می دهد  که چندین نقاش  آن را تجسم کنند.آثاری که امروز اینجا  به نمایش گذشته شده است مجموعه ی از صحنه های مختلف حکایت "گنجشک ها"  است. من تصور می کنم که با افزایش  تعداد نقاشان از  تعداد صحنه هایی که از این اثر منعکس می شود هرگز کاسته نمی شود".

سپس معاون رییس اداره ی ورزش و نوجوانان ناحیه ی بینه گدی سوینج سلیمانوفا و استادان فرهنگستان نقاشی دولتی آذربایجان به ترتیب  سخنرانی نمودند . در آخر سخنرانی نیز  نقاشان جوان اثر را تحلیل کرده و افکار خودشان را بیان نموده اند . در پایان نمایشگاه به نقاشان جوان گواهینامه هایی عطاء گردید و رتبه های اول تا  سوم مشخص شدند. رتبه ی اول را کبری بنت افا، رتبه ی دوم را اسگندر محمد اف و رتبه ی سوم را زهره ساعات افا کسب  نمودند. لازم به ذکر است  که این  نمایشگاه تا ۱ فوریه در خانه ی جوانان بینه گدی ادامه خواهد یافت.

 

 

Qalereya