کتاب نویسنده ی مشهور آذربایجانی آفاق مسعود در گرجستان به طبع رسید.

 

کتاب نویسنده ی مشهور آذربایجانی آفاق مسعود در گرجستان به طبع رسیده است. کتابی که با پشتیبانی اتحاد نویسندگان گرجستان در انتشارات "مرانی" به طبع رسیده است، حاوی داستان های "تصادف" "ایوهان دوم"، "شب"، "شب شنبه"، "تحریف" ،"پرنده ی قو"، "کیرخا"، "مرگ خرگوش" که نویسنده در سالها های گوناگون به رشته ی تحریر در آورده است، از جمله رمان "آزادی" می باشد. ویراستار و مولف پیشگفتار کتاب نویسنده مشهور، برنده ی جایزه ی "ایلیا چاوچوادزه"، رئیس اتحاد نویسندگان گرجستان باقتر آرابولی می باشد.  باقتر آرابولی که رمان "آزادی" را یکی از موفقترین آثار ادبیات دنیا می شمارد می نویسد:

"آفاق مسعود از شایسته ترین نمایندگان در ردیف سیما های بزرگ ادبی آذربایجان قرار دارد. ادبیات داستانی مردم همسایه را بدون خلاقیت او نمی توان تصور کرد.

چه دلیلی هست که همینجوری می گوییم؟  ما با غنا ی دنیا نویسندگی او در واقع الان به آشنایی شروع می کنیم. این فکت مایه ی تأسف دارد. بله  مایه ی تأسف دارد، چون مولف این کتاب که حاوی ۱۱ داستان و ۱ رمان می باشد، یک سیما ی نا گذرا ای است که در ادبیات کاملا جای متفاوت دارد و با نویسندگان بزرگ در یک ردیف قرار می دارد. وی به موضوعاتی که زندگی به ما ارایه می دهد، با جسارت مداخله می کند و قاعدتا در این جنگها پیروزی را کسب می نماید. داستان های ممتاز "پای جان" و " گنجشکها" او به خواننده ی گرجی بخوبی آشنا است. همان آثار در روزنامه های  "سیسکاری", "مسرلیس" و در مجله ی "سخیوی" منتشر شده است.

هیچ یکی از این  آثار از لحاظ طرح و موضوع به هم دیگر شباهت ندارند. فقط یک چیزی هست که آنها را متصل می سازد. این نبض دور و نفس زمان، نفس بی ایمان زمان".

کتاب را به زبان گرجی ایمیر محمد لی ترجمه کرده است.