آفرینش ادبی خانم آفاق مسعود در مطبوعات مصر

 

داستان «شب»، اثر نویسنده ی مردمی آذربایجان خانم آفاق مسعود، در مجله ی ادبی مشهور «الکلمه» مصر چاپ گردیده است. علاوه بر درج اثر، شرح مقاله ای در خصوص زندگینامه و آفرینش ادبی نویسنده نیز ارائه گردیده است.

به گزارش خبرگزاری آذرتاج، در مقاله ای که به همین منظور در ژورنال ادبی چاپ گردیده است، مراحل مختلف آفرینش ادبی آفاق مسعود بررسی گردیده و به بازتاب ابعاد مختلف متضاد شخصیت انسان ها و دشواری های روان شناختی که یک فرد در زندگی خود با آن رو به رو می گردد در رُمان ها، داستان ها و نمایشنامه های خانم آفاق مسعود منعکس گردیده و مشکلاتی که زبان معاصر آذربایجانی در سطح خانواده و جمعیت با آن رو به رو است ذکر گردیده است.

لازم به ذکر است که این مجله ی ادبی عرب زبان بار نخست است که آثار خان آفاق مسعود را چاپ کرده و مورد کنکاش قرار می دهد. مؤلف مقاله و مترجم داستان به زبان عربی دانشمند آذربایجان شناس مصری، مترجم سرشناس دکتر احمد سامی العایدی است.