کتاب «دبیره (رسم الخط) واژگان آذربایجانی» منتشر شد

 

 

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، در راستای وظایف خود در رابطه با حفظ و حراست پالودگی زبان رسمی کشور، اقدام به انتشار کتاب «دبیره (رسم الخط) واژگان آذربایجانی» نموده است. انگیزه ی اصلی از انتشار کتاب، گزینش صحیح واژگان مورد استفاده در زبان آذربایجانی، اعم از واژگان معاصر و قدیم و نیز واژه هایی است که به عنوان اصطلاحات وارد زبان آذربایجانی گردیده و در عین حال تهیه ی دبیره ی واژگان منطبق با الزامات مصوبه ی شماره 174 هیأت وزیران تاریخ 16 آوریل 2019 (27 فروردین ماه 1398) در خصوص «قواعد دبیره (رسم الخط) زبان آذربایجانی» بوده است.

 

تفاوت اصلی کتاب «دبیره (رسم الخط) واژگان آذربایجانی» با واژه نامه های رسم الخط قبلی: هزاران واژه ای که در واژه نامه های دبیره قبلی یا شکل نوشتاری آنها به درستی ارائه نگردیده و یا بعضاً حتی برای یک واژه ی واحد سه دبیره ی متفاوت ارائه شده بود، در این کتاب شکل واحد نوشتاری صحیح آن ارائه گردیده است و هزاران واژه ای که به سبب ساختار آن، منسوخ شدن، غیر مستعمل با منشاء عربی و فارسی و یا زبان های دیگر، واژه هایی که صرفاً در گویش محاوره ای کاربرد دارد (مجموعاً نزدیک به 54000 واژه) پالوده شده و بیش از 8000 واژه ی بسیار پالوده و نیز واژه هایی که در زمینه های علم، فن آوری، ورزش، فرهنگ، سیاست و غیره کاربرد خود را پیدا کرده -  به اصطلاح جا افتاده اند - در این کتاب گنجانده شده اند.

 

کتاب «دبیره (رسم الخط) واژگان آذربایجانی» را رئیس هیأت مدیره ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، دارنده ی عنوان نویسنده ی مردمی، خانم «آفاق مسعود» تنظیم نموده و خود پیشگفتاری بر آن نگاشته است. ویرایش کتاب را هیأتی متشکل از پروفسور نظامی جعفراف، دکترای زبان شناختی، عضو حقیقی فرهنگستان علوم آذربایجان، پروفسور ولایت قلی اف، دکترای زبان شناختی، پروفسور قلی محرملی، دکترای زبان شناختی، پروفسور جلیل نقی اف، دکترای زبان شناختی پروفسور رستم کمال، دکترای زبان شناختی، دکتر اسماعیل ممداف، دکترای زبان شناختی و دانشیار زبان شناختی بر عهده داشته  است و کار ویرایش و آماده سازی چاپ بر عهده ی خانم لطافت صمداوا بوده است.

این کتاب توسط انتشارات «شرق غرب» به چاپ رسیده است.

 

پیش گفتار:

زبان آذربایجانی یکی از زبان های پیشرفته ی جهان و در عین حال زبان رسمی کشور جمهوری آذربایجان است. سنگ بنای سیاست گزینش زبان آذربایجانی به عنوان زبان رسمی کشور از سوی رهبر کبیر آذربایجان، مرحوم حیدر علی اف، گذاشته شده و این اقدام به موقع در اصل ضامن پالودگی و پیشرفت این زبان بوده و هست که این سیاست در حال حاضر با موفقیت و جدیت تمام از سوی ریاست جمهوری آذربایجان، جناب الهام علی اف، دنبال می گردد. کمیسیون کشوری زبان جمهوری آذربایجان، به عنوان مرجع وضع مقررات در این عرصه فعالیت خود را مستقیماً زیر نظر ریاست جمهوری انجام می دهد و مرکز ترجمه ی کشوری در همین راستا تأسیس گردید است.  این کمیسیون ضمن بازنگری کلی در «قانون جمهوری آذربایجان در خصوص زبان رسمی کشور» قانون مذکور اصلاح را به صورت بنیادی اصلاح و مفادی بر آن افزوده است به گونه ای که ضمن تجدید سازمان اساسی مراجع مرتبط در این عرصه، شرایط و امکانات فراوانی برای تبلیغ و تکمیل زبان آذربایجانی در داخل کشور و نیز فراتر از مرزهای آن فراهم آورده است.