آفرینش ادبی خانم آفاق مسعود در دانشگاه ترکیه

 

رُمان ازدهام، اثر نویسنده ی مردمی آذربایجان خانم آفاق مسعود در نشست تحقیقاتی در دانشگاه حاجت تپه ی ترکیه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد مورد پژوهش قرار گرفت. استاد راهنمای پژوهش پروفسور شوکور هالوک آکال، عضو افتخاری آکادمی کاظم ائلمار، برنده ی جایزه ی ریاست جمهوری ترکیه جناب رجب طیب اردوغان «برای خدمت ویژه به زبان ترکی»  و نام پژوهش «بررسی زبان در رُمان «ازدهام»» بود. نویسنده ی پایان نامه سماسه بنای کایا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حاجت تپه است.