Page 10 - hekayeler
P. 10

Afaq Məsud


          – Sәnә dedim axı, o çiyәlәklәrdәn gözüm su içmir.
          – Hansı çiyәlәklәrdәn?.. – әri diksinib ayıldı.
          – O gün dovşanlara yedirtdiklәrindәn.
          – O çiyәlәkdәn özüm dә yemişәm.
          – Sәnin bәdәninlә dovşanınkı birdi?..
          – Zәhәrin bәdәnin böyük-kiçikliyinә dәxli yox-
        du.
          – Var.
          – Yoxdu! – әri qәfildәn әlini stola çırpıb qışqırdı,
        stolun üstündәkilәr cingildәyib bir-birinә dәydilәr. –
        İsa adam dilindә dedi sәnә: erkәklә dişini bir yerdә
        saxlamazlar!.. Biri ölür hәmişә!..
          – Hansı ölür?..
          Əri onun sualına cavab vermәdi, nimçәsini әsәbi
        hәrәkәtlә qabağından itәlәyib ayağa qalxdı.
          – İşә düşmәdik?.. Mәn düşüb ölsәm, heç vecinә
        gәlmәz, – deyib, dovşanı söyә-söyә iti addımlarla
        bağın dәrinliyinә getdi, ağaclığın sıx yerindә gözdәn
        itdi, gecәdәn xeyli keçәnә qәdәr oradan qayıtmadı.
          ...O biri dovşan bütün axşamı gah o kolun, gah
        bu kolun arxasından onlara baxır, çәhrayı qulaqlarını
        tәrpәdirdi.
          ...Gecәnin bir yarısı kiçik qızının sәsinә ayıldılar,
        özlәrini hövlnak onun otağına çatdırıb işığı yandırdılar.
          …Uşaq yerinin içindә oturmuşdu, yuxulu gözlәrini
        ova-ova ağlayırdı.
          – Nolub, niyә ağlayırsan?..
          Qız cavab vermәdi, ağlamağını da kәsmәdi.
          – Haransa ağrıyır?..
          Qız ağlaya-ağlaya başını bulayıb “yox” dedi.
          – Bәlkә, susamısan?..
          Qız ağlamağına davam edә-edә, yenә başını
        bulayıb “yox” dedi.


                    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15