Page 7 - hekayeler
P. 7

…Dovşanlardan biri can verirdi. Gözlәrinin ifadәsi
      itmiş, bәbәklәri bulanıb bozarmışdı, rәngsiz ağzını
      torpağa dirәyib ağır-ağır nәfәs alırdı.
        O biri dovşanın kolun dalından bircә qulaqları
      görünürdü. Qulaqlarının titrәyişindәn başa düşmәk
      olurdu ki, yenә şüursuz gözlәrini bir nöqtәyә zillәyib
      nәfәs dәrmәdәn nә isә “üyüdür”.
        Çömbәlib dovşanın heysiz başını su qabına
      yaxınlaşdırdı ki, bәlkә, heyvan su içә. Dovşan sudan
      acgözlüklә içib çeçәdi, nәfәsi itdi, gözlәri şüşә düymәlәr
      kimi hәrәkәtsiz qaldı.
        – İndi neylәyәk?.. – әri әzabdan bürüşmüş üzüylә
      ona baxdı. Elә baxdı, elә bil dovşanı o öldürmüşdü.
        İsa kişi siqaretin kötüyünü quma salıb ayağıyla
      basdı:
        – Dovşanın erkәyiylә dişisini bir yerdә saxlamazlar.
      Biri ölür hәmişә.
        – Hansı ölür?..
        – Çox vaxt erkәyi.
        – Niyә erkәyi?..
        Əri onun bu yersiz sualına üzünü bozartdı. İsa
      kişi sualı eşitmәmiş kimi әllәrini gündәn ağarıb
      süzülәn şalvarının ciblәrinә soxdu, başını aşağı salıb
      darvazaya sarı getdi, orada bir anlığa ayaq saxlayıb:
        – Salamatı göyәrçindi, – dedi vә çıxdı.
        İsa gedәndәn sonra әri, deyәsәn, dovşanın dәqiq
      ölüb-ölmәdiyini yoxlamaq üçün iki barmağıyla
      heyvanın balaca ağ pәncәsini qaldırıb-saldı, dikәlib
      әllәrini belinә vurdu, sәsi xırıldaya-xırıldaya:
        – Ölәcәk, – dedi.


                   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12