Page 9 - hekayeler
P. 9

DOVŞANIN ÖLÜMÜ


        – Hansından alım?..
        – Elә bundan.
        – Deyirәm, nә bilәk bu hansındandı, erkәyidi, ya
      dişisi?!
        Sәhәr yemәyi stolun üstündә qaldı. Ər-arvad
      meynәlәrin arasıyla ha qaçdılar, dovşanı tuta
      bilmәdilәr.
        – Qәribәdi, – әri bir qәdәr sonra maşını Mәrdәkanın
      dar küçәlәrindәn sürәtlә döndәrә-döndәrә deyirdi, –
      çox qәribәdi…
        – Nә qәribәdi?
        – Dovşanın ölmәyi. Birinci dәfәdi eşidirәm ki,
      dovşanın erkәyi ilә dişisini bir yerdә saxlamazlar, – әri
      deyib, çuxura düşmüş gözlәrini harasa lap yaxına
      zillәdi.
        …Ərinin üz-gözü dünәndәn bu günә xeyli
      dәyişmişdi. Gözlәrinin altı qaralmış, bәnizi solmuşdu.
        ...Axşam uşaqlar bağa çatar-çatmaz ağlaşma qur-
      dular. Uzun müddәt dovşanın basdırıldığı yeri
      öyrәnmәk üçün atalarının zәhlәsini tökdülәr, sonra
      hәmin yeri xırda daşlarla, çınqıllarla, meynә yarpaq -
      la rıyla bәzәdilәr.
        ...Şam yemәyi kәdәrli keçdi. Uşaqlar solğun
      bәnizlәriylә bir-birinә baxa-baxa, uzun çәngәllәrlә
      vermişelin içindә hәvәssiz-hәvәssiz qurdalanıb
      xörәklәrini soyutdular.
        Əri xörәyi iri tikәlәrlә, tez-tez, az qala, diri-diri
      udduqca qarabuğdayı sifәti elә bil bir az da qaralırdı,
      qaşlarının düyünü göyә çalırdı…
        Bir qәdәrdәn sonra әri yenә gözlәri yol çәkә-çәkә
      harasa lap yaxına baxırdı. Elә bil dovşan hәlә dә
      hardasa lap yaxınlıqda can verirdi.


                   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14